Wykres Gantta w systemie do zarządzania i optymalizacji produkcji Monika 2023-11-23

Wykres Gantta w systemie do zarządzania i optymalizacji produkcji

Blog

Wstęp

Wykres Gantta to jedno z najpopularniejszych i najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania projektami, które znajduje również zastosowanie w produkcji. Jest to graficzna metoda przedstawiania harmonogramu produkcji, która pokazuje zadania i etapy produkcyjne, ich sekwencje, zależności, terminy oraz postęp realizacji. 

 

Wykres Gantta pozwala na lepszą wizualizację procesów produkcyjnych, identyfikację opóźnień i problemów, komunikację między członkami zespołu oraz optymalizację planowania i alokacji zasobów. 

 

W tym artykule omówimy, czym jest wykres Gantta, jakie są jego główne cechy i korzyści, jakie elementy powinien zawierać wykres Gantta dostosowany do potrzeb produkcji oraz jakie narzędzia i systemy oferują zintegrowane funkcje wykresu Gantta dla produkcji.

cropped-LI-copy-8.png

Czym jest wykres Gantta i jakie są jego główne cechy?

Wykres Gantta został opracowany przez Henry’ego Gantta na początku XX wieku jako sposób na graficzne przedstawienie harmonogramu projektu. Wykres składa się z dwóch osi: pionowej, na której znajdują się zadania lub etapy produkcyjne, i poziomej, na której znajdują się jednostki czasu (np. dni, tygodnie, miesiące). 

 

Każde zadanie lub etap jest reprezentowany przez prostokąt (zwany klockiem), którego długość odpowiada czasowi trwania zadania lub etapu.


Klocki mogą być połączone strzałkami lub liniami, które wskazują na zależności między zadaniami lub etapami (np. zadanie B nie może rozpocząć się dopóki nie zakończy się zadanie A). 

 

Na wykresie można również zaznaczyć postęp realizacji każdego zadania lub etapu poprzez wypełnienie klocka kolorem lub dodanie znaku procentowego. Wykres Gantta umożliwia więc łatwe śledzenie stanu i harmonogramu produkcji.

Jakie korzyści przynosi stosowanie wykresu Gantta w zarządzaniu produkcją?

Wykres Gantta jest nie tylko prostym i intuicyjnym sposobem na przedstawienie harmonogramu produkcji, ale także potężnym narzędziem do optymalizacji procesów produkcyjnych. Oto niektóre z głównych zalet wykresu Gantta:

 

 • Lepsza wizualizacja postępów: Wykres Gantta pozwala na szybkie i łatwe sprawdzenie, jak przebiega produkcja, jakie zadania lub etapy są już wykonane, jakie są w trakcie realizacji, a jakie są jeszcze do zrobienia. Można również porównać planowany i rzeczywisty czas trwania każdego zadania lub etapu oraz ocenić stopień realizacji celów produkcyjnych.
 • Łatwość w identyfikacji opóźnień: Wykres Gantta ułatwia wykrywanie opóźnień i problemów w produkcji, które mogą mieć negatywny wpływ na terminowość i jakość dostaw. Można również określić przyczyny opóźnień oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze lub zapobiegawcze.
 • Poprawa komunikacji między członkami zespołu: Wykres Gantta sprzyja lepszej komunikacji i współpracy między członkami zespołu produkcyjnego, ponieważ zapewnia wspólny i przejrzysty obraz harmonogramu i postępów produkcji. Wykres Gantta ułatwia również przekazywanie informacji i instrukcji, rozwiązywanie konfliktów oraz monitorowanie i ocenianie wydajności zespołu.
 • Wsparcie w planowaniu i alokacji zasobów: Wykres Gantta pomaga w efektywnym planowaniu i alokacji zasobów produkcyjnych, takich jak maszyny, materiały, ludzie, energia, itp. Wykres Gantta pozwala na określenie zapotrzebowania na zasoby w różnych fazach produkcji oraz na dostosowanie ich dostępności i wykorzystania do zmieniających się warunków i potrzeb. Wykres Gantta może również pomóc w optymalizacji kosztów i zysków produkcji.

Jakie elementy powinien zawierać wykres Gantta dostosowany do potrzeb produkcji?

Wykres Gantta może być dostosowany do różnych rodzajów i skal produkcji, w zależności od specyfiki branży, produktu, procesu, itp. Jednak istnieją pewne elementy, które są niezbędne lub pożądane dla każdego wykresu Gantta przeznaczonego do zarządzania i optymalizacji produkcji. Oto niektóre z nich:

 

 • Zadania i etapy produkcyjne: Są to podstawowe jednostki pracy, które składają się na cały proces produkcyjny. Każde zadanie lub etap powinien być jasno zdefiniowany, nazwany i opisany, tak aby nie było żadnych niejasności lub niezgodności. Zadania i etapy powinny być również podzielone na odpowiednio małe i zarządzalne fragmenty, tak aby można było łatwo śledzić ich postęp i czas trwania.
 • Sekwencje i zależności: Są to relacje między zadaniami lub etapami produkcyjnymi, które określają ich kolejność i warunki wykonania. Sekwencje i zależności powinny być logiczne i spójne z charakterem procesu produkcyjnego oraz celami biznesowymi. Sekwencje i zależności powinny być również elastyczne i możliwe do zmiany w razie potrzeby.
 • Zasoby: Są to wszelkie środki, które są niezbędne lub użyteczne do realizacji zadań lub etapów produkcyjnych. Zasoby mogą być materialne (np. maszyny, materiały, narzędzia) lub niematerialne (np. ludzie, energia, informacja). Zasoby powinny być dokładnie określone, zmierzone i przydzielone do każdego zadania lub etapu w sposób optymalny i efektywny.
 • Terminy: Są to daty lub okresy czasu, w których zadania lub etapy produkcyjne powinny być rozpoczęte, zakończone lub osiągnąć określony poziom realizacji. Terminy powinny być realistyczne i uzgodnione z klientami oraz innymi interesariuszami. Terminy powinny być również monitorowane i aktualizowane w razie potrzeby.
 • Postęp: Jest to miara stopnia realizacji zadań lub etapów produkcyjnych w stosunku do planowanych terminów i celów. Postęp powinien być regularnie mierzony, raportowany i analizowany, aby ocenić stan i jakość produkcji oraz podjąć odpowiednie działania korygujące lub poprawiające.

W jaki sposób wykres Gantta wpływa na optymalizację procesów produkcyjnych?

Wykres Gantta jest nie tylko narzędziem do przedstawiania harmonogramu produkcji, ale także do optymalizacji procesów produkcyjnych. Wykres Gantta może być wykorzystywany do identyfikacji możliwych usprawnień w produkcji, zarządzaniu ryzykiem oraz minimalizacji strat i marnotrawstwa. Oto kilka sposobów, w jaki wykres Gantta wpływa na optymalizację procesów produkcyjnych:

 

 1. Zmniejszenie przestojów: Dzięki dokładnemu planowaniu i monitorowaniu produkcji na wykresie Gantta można zidentyfikować potencjalne przestoje i opóźnienia w produkcji oraz podjąć odpowiednie działania, aby je zminimalizować lub uniknąć.
 2. Poprawa jakości: Wykres Gantta może pomóc w identyfikacji etapów produkcyjnych, które wymagają dodatkowej uwagi lub kontroli jakości, co z kolei prowadzi do lepszego produktu końcowego.
 3. Efektywne wykorzystanie zasobów: Analiza wykresu Gantta pozwala na lepsze przydzielanie zasobów, takich jak maszyny, personel czy materiały, w zależności od aktualnych potrzeb produkcji.
 4. Zarządzanie ryzykiem: Wykres Gantta może być używany do przewidywania potencjalnych problemów lub ryzyk w produkcji, co pozwala na wczesne ich wykrycie i podjęcie odpowiednich środków zaradczych.
 5. Zwiększenie elastyczności: Wykres Gantta ułatwia dostosowywanie się do zmieniających się warunków, takich jak niespodziewane zmiany w dostawach materiałów czy nagłe zwiększenie popytu.

Ulepszenie komunikacji z interesariuszami: Dzięki wizualnej reprezentacji harmonogramu produkcji, wykres Gantta umożliwia lepsze informowanie klientów, dostawców i innych interesariuszy o postępach i terminach realizacji zamówień

Kiedy użytkownicy systemu IPLAS wykorzystują wykres Gantta?

Nasi klienci najczęściej wykorzystują wykres Gantta do analizy pracy linii, w zakresie zmieniającego się jej trybu pracy lub założonych progów wydajności. Obserwują, kiedy występują problemy podczas produkcji, a kiedy produkcja przebiega prawidłowo.

 

Dzięki rejestrowaniu przyczyn przestojów i spowolnień, operatorzy mogą dokładnie analizować i komentować te zdarzenia. Efektem tego procesu jest tworzenie szczegółowych raportów dotyczących czasu trwania przestojów, z precyzyjnym wskazaniem ich przyczyn. Czas rozpoczęcia i zakończenia tych zdarzeń jest ustalany na podstawie danych, które w większości przypadków są pobierane bezpośrednio z maszyn. Pozwala to na wyeliminowanie ryzyka błędów popełnianych przez operatorów.

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717