Regulamin świadczenia usług iPLAS Monika 2022-12-16

Regulamin świadczenia usług IPLAS

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. IPLAS – oznacza serwis internetowy o nazwie handlowej „IPLAS”, prowadzony przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Regulaminie, dostępy w domenie iplas.pl, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług.
 2. Użytkownik – Przedsiębiorca, który w następstwie Rejestracji założył Konto Demo.
 3. Konto Demo – oznacza konto, które przysługuje Użytkownikowi na skutek dokonanej Rejestracji oraz na którego podstawie gromadzone są dane zarejestrowanego użytkownika
 4. Okres Testowy – okres 30 dni liczony od dnia Rejestracji, w którym Nowy Użytkownik IPLAS może bezpłatnie korzystać z Usług w Wersji Demo. 
 5. Oprogramowanie – system komputerowy „IPLAS” autorstwa Usługodawcy, którego funkcjonalności w Wersja Demo udostępniane są w ramach świadczonych Usług.
 6. Umowa – stosunek prawny powstały pomiędzy Stronami o treści wynikającej z Regulaminu.
 7. Usługi –  zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem IPLAS w Okresie Testowym – zakres usług jest ograniczony do demonstracji działania IPLAS (Wersja DEMO). Usługi stanowią łącznie usługę elektroniczną w rozumieniu stawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 8. Usługodawca – oznacza administratora serwisu IPLAS, którym jest:

Dane rejestrowe: Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy-KRS, pod numerem KRS 0000535640, posługującą się numerami NIP 6423188801 i REGON 360342581 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł

Dane kontaktowe: adres email: biuro@spiid.pl, telefon: +48 883 366 717

 1. Przedsiębiorca – oznacza Użytkownika, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z IPLAS w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. 
 2. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – oznacza Użytkownika, który jest osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, jednakże treść tej Umowy nie ma dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Demo, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronach IPLAS.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin IPLAS wraz z Załącznikami, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na udostępnianiu Użytkownikowi funkcjonalności IPLAS. Regulamin jest regulaminem, o  którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Strony – oznacza Usługodawcę i Użytkownika.
 7. Wersja Demo – Oprogramowanie w wersji demonstracyjnej udostępniane w ramach Usługi, posiadające funkcjonalności wskazane w Artykule 3 ust. 1 Regulaminu. 

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usług w Wersja Demo świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Oprogramowania w Okresie Testowym. Oprogramowanie udostępniane jest za pomocą serwisu IPLAS w modelu Software as a Service. 
 2. Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej: https://iplas.pl/rejestracja/
 3. Właścicielem IPLAS oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.
 4. Korzystanie z Usług ograniczone jest do Użytkowników będących Przedsiębiorcami. 
 5. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie w sposób zdalny, za pośrednictwem Internetu, szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania IPLAS opisane są w Artykule 10. Regulaminu.
 6. Korzystanie z IPLAS przez Okres Testowy jest całkowicie bezpłatne i nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia umowy na korzystanie z IPLAS. Po upływie Okresu Testowego Użytkownik może zdecydować o woli dalszego, odpłatnego korzystania z pełnego zakresu Usług, w tym celu powinien nawiązać kontakt z Usługodawcą.
 7. W Okresie Testowym Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w IPLAS danych osobowych. Okres Testowy służy do zapoznania się z funkcjonalnościami IPLAS. 

ARTYKUŁ 3. ZAKRES USŁUG

 1. W ramach Usług świadczonych za pośrednictwem IPLAS świadczone są przede następujące usługi:
  1. przeglądania zawartości serwisu IPLAS;
  2. korzystania z Oprogramowania oraz serwisu IPLAS w zakresie funkcjonalności:
   1. Możliwość utworzenie Konta Demo za pomocą formularza rejestracyjnego (Rejestracja)
   2. Możliwość przeglądania predefiniowanych raportów
   3. Możliwość tworzenia własnych instalacji i kanałów służących do pobierania danych – w  ramach tej funkcjonalności możliwość pobrania, zainstalowania i uruchomienia modułu Gateway, co pozwoli na przekazanie do serwisu IPLAS danych z dowolnego rodzaju źródła danych obsługiwanego przez moduł Gateway.
   4. Możliwość tworzenia własnych przetwarzań, wraz z funkcjonalnością wysyłania powiadomień mailowych. Liczba wysyłanych powiadomień mailowych jest ograniczona do 20 powiadomień dziennie.
   5. Możliwość tworzenia własnych analiz i raportów bazujących na tych analizach.
   6. Możliwość edycji słowników i parametrów procesów przetwarzania danych.
 2. Ograniczenia funkcjonalne Usług w Wersji DEMO:
  1. Brak możliwości wysyłania powiadomień SMS;
  2. Brak możliwości tworzenia użytkowników, zarządzania grupami użytkowników i uprawnieniami.
 3. Usługodawca ma prawo do aktualizowania, zmiany, wycofywania, dodawania nowych usług lub ograniczenia dostępu do dowolnych Usług, bez szkody dla aktualnych Użytkowników Usług, o ile nie będzie to konieczne dla zapewnienia zgodności z prawem.

ARTYKUŁ 4. KONTO DEMO

 1. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Oprogramowania możliwe pod warunkiem dokonania Rejestracji Użytkownika. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zawartego na stronie IPLAS.
 2. W celu dokonania Rejestracji, Użytkownik: 
  1. zobowiązany jest podać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. nazwa firmy;
   3. adres e-mail,
  2. może podać numer telefonu – dana nieobowiązkowa;
  3. zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treści.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych na etapie Rejestracji jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu dokonania Rejestracji Użytkownika. Dane podane przez Użytkownika powinny być aktualne i prawdziwe.
 4. Użytkownik na etapie Rejestracji ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Użytkownika zapisane na trwałym nośniku (opcja zapisu lub wydruku). Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się warunkami z niego wynikającymi, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem IPLAS oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem założenia Konta Demo.
 5. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny do Konta Demo wraz z danymi do logowania. 
 6. W następstwie zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu, dochodzi między Stronami do zawarcia Umowy, której przedmiotem są Usługi świadczone za pośrednictwem Oprogramowania, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

ARTYKUŁ 5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Użytkownik korzystając z IPLAS zobowiązany jest wykorzystywać Usługi w sposób nienaruszający prawa, w tym praw innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować nielegalnych lub potencjalnie zakłócających lub szkodliwych działań w serwisie IPLAS.
 2. Użytkownik odpowiada za dane umieszczane w serwisie IPLAS. Użytkownik nie może umieszczać lub dostarczać za pośrednictwem serwisu IPLAS jakichkolwiek nielegalnych treści. 
 3. Usługodawca informuje, że w zakresie określonym przez prawo tj. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, może być uprawniony do zablokowania dostępu treści lub danych o bezprawnym charakterze. 

ARTYKUŁ 6. ZASADY KORZYSTANIA Z IPLAS ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach IPLAS powinny być zgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. prawidłowość podanych przez siebie danych w ramach Rejestracji;
  2. konfigurację IPLAS w zakresie udostępnionych funkcjonalności – „customizacja”; 
  3. udostępnienie Konta Demo innym osobom, a także za sytuację posługiwania się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem Użytkownika. Czynności wykonane za pośrednictwem IPLAS dokonane przez osoby trzecie posługujące się loginem oraz hasłem Użytkownika będą przypisane Użytkownikowi. 
 3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności:
  1. za szkody spowodowane podjęciem lub zaniechaniem przez Użytkownika działań, w oparciu o dane lub informacje uzyskane bezpośrednio lub pośrednio z IPLAS, zarówno w odniesieniu do poniesionych strat jak i utraconych przez Użytkownika bądź osobę trzecią korzyści;
  2. za brak funkcjonalności Usług, które nie są opisane w Regulaminie;
  3. za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie jakiejkolwiek szkody osobom trzecim, na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez innego Użytkownika przy wykorzystaniu IPLAS i danych zebranych za pomocą IPLAS;
  4. w zakresie okoliczności wskazanych w art. 12-14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

ARTYKUŁ 7. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w serwisie IPLAS innych danych osobowych niż dane wymagane do Rejestracji, a w szczególności danych, których przekazanie Usługodawcy wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że wprowadzane przez niego do serwisu IPLAS w Okresie Testowym dane  są fikcyjne i służą tylko celom przetestowania działania Usług. 
 4. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnych do zagrożeń i kategorii chronionych danych, w szczególności chroni dane przed nieuprawnionym ujawnieniem, usunięciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 5. Podane przez Użytkownika dane osobowe Usługodawca gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika jedynie:
  1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą;
  2. w celu świadczenia Usług polegających na udostępnianiu Użytkownikowi funkcjonalności IPLAS w Wersji Demo.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do przenoszenia danych.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje o Usługodawcy jako Administratorze danych osobowych określone są w  Polityce Prywatności oraz plików Cookies – udostępniona na stronach IPLAS. 
 9. Usługodawca jako administrator danych osobowych publikuje w  Polityce Prywatności oraz plików Cookies informacje dotyczące zasad i podstaw przetwarzania danych w tym szczegółowe dane kontaktowe, realizując w ten sposób obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO. 
 10. Usługodawca na stronach IPLAS wykorzystuje pliki typu cookies. Szczegółowe warunki w zakresie zasad korzystania z danych gromadzonych automatycznie przez IPLAS opisane są na stronie w dokumencie Polityka Prywatności i Plików Cookies. 
 11. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych i ich bezpieczeństwa. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 12. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę przez czas korzystania przez Użytkownika serwisu IPLAS oraz przez czas istnienia Konta Demo (Okres Testowy), a po wygaśnięciu tych okresów, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług. Inne dane wprowadzone przez Użytkownika do serwisu IPLAS w Okresie Testowym, po jego upływie, zostaną usunięte.

ARTYKUŁ 8. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć do Usługodawcy reklamację na działanie IPLAS w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: iplas@spiid.pl z dopiskiem „Reklamacja”. 
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika, adres e-mail do kontaktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail podany do kontaktu, o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Nastąpi to przed rozpoczęciem procesu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail do kontaktu.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania IPLAS można kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: iplas@spiid.pl .

ARTYKUŁ 9. WARUNKI ZAWIERANIA, ZAWIESZANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana jest na czas trwania Usługi i wygasa z upływem Okres Testowego Konta Demo. 
 2. Usługodawca ma prawo zawiesić Użytkownikowi świadczenie Usług za pośrednictwem IPLAS w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, a w szczególności w następujących sytuacjach:
  1. Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym dane niezgodne z prawdą;
  2. Usługodawca nabierze uzasadnionych podejrzeń, iż Użytkownik wprowadza do IPLAS dane lub treści bezprawne wbrew zobowiązaniom wynikającym z Regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwość ponownej Rejestracji Użytkownika w sytuacji, gdy uprzednio Konto Demo zostało zawieszone lub Użytkownik pozbawiony został praw do korzystania z IPLAS.
 4. Usługodawcy przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania z Użytkownikiem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika do celów niezgodnych z prawem lub w sposób naruszający przepisy prawa;
  2. Użytkownik działa na szkodę Usługodawcy lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany na podstawie Regulaminu, pomimo wcześniejszego upomnienia;
  3. Użytkownik w inny sposób narusza warunki Regulaminu, pomimo wcześniejszego upomnienia.

ARTYKUŁ 10. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OKNA SERWISOWE

 1. Dla prawidłowego działania IPLAS wymagane jest:
  1. posiadanie sprzętu komputerowego lub urządzenia mobilnego ze zaktualizowanym oprogramowaniem, które zapewnia dostęp do sieci Internet. Konfiguracja sprzętowa urządzeń musi umożliwiać swobodne, niezakłócone korzystanie z sieci Internet i nowoczesnych stron internetowych;
  2. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (preferowane Firefox lub Chrome) zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych, z obsługą protokołu SSL, z włączoną obsługą języka JavaScript, wspierająca HTML5, CSS3;
  3. włączenie obsługi Cookies; 
  4. w przypadku gdy Użytkownik będzie chciał skorzystać z możliwości przesyłania danych odczytywanych z własnych źródeł, konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego z dostępem sieciowym zarówno do źródła danych jak i do sieci Internet. Sprzęt komputerowy musi być wyposażony w środowisko uruchomieniowe Java.
 2. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesyłanych do strony. Wszystkie ustawienia wpływające na przechowywanie lub usuwanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.
 3. Wyłączenie plików cookie zwykle nie blokuje korzystania z Usług, ale w niektórych przypadkach może powodować ograniczenie funkcjonalności IPLAS. 
 4. W sytuacji, gdy Użytkownik napotka na problemy techniczne z dostępem do IPLAS lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami może przesłać zgłoszenie do Usługodawcy na adres e-mail: iplas@spiid.pl
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika ze świadczonych Usług w następstwie niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac serwisowych systemu IPLAS w godzinach pomiędzy 22:00, a 6:00 (okno serwisowe). W czasie prowadzenie prac serwisowych dostęp Użytkownika do IPLAS może być ograniczony lub niemożliwy. 

ARTYKUŁ 11. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. Użytkownik może również odstąpić od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

ARTYKUŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyny, za które uznaje się w szczególności:
  1. zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie na Usługodawcę przez organy publiczne obowiązków, mających wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiana zakresu świadczonych Usług, w tym zmiana lub rozszerzenie funkcjonalności;
  4. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Usługodawcy;
  5. konieczności przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub przepisów prawa;
  6. usprawnienie działania Usług oraz obsługi Użytkowników;
  7. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca:
  1. zawiadomi Użytkowników, którzy posiadają aktywne Konto Demo. Zawiadomienie przesłane będzie na adres e-mail Użytkownika i zawierać będzie informacje o zakresie zmian, pełną treść nowego Regulaminu oraz datę wejścia w życie nowego Regulaminu;
  2. zamieści na stronach IPLAS informacje o zmianie Regulaminu, nową treść Regulaminu oraz datę jego wejścia w życie.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania Umowy z Usługodawcą powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Usługodawcę. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy z Usługodawcą odnosi skutek po upływie 14 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. 

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO REGULAMINU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy) 

Dane rejestrowe: 
Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy-KRS, pod numerem KRS 0000535640, posługującą się numerami NIP 6423188801 i REGON 360342581 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł

Dane kontaktowe: 
Systemy Przetwarzania i Integracji Danych sp. z o.o. ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik, iplas@spiid.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi – IPLAS w Wersji Demo.
  Data zawarcia Umowy:
  Imię i nazwisko Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego: 
  Adres Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego:
  Podpis Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
  Data: