Co to jest system CMMS i jak może pomóc twojej firmie? Monika 2024-02-22

Co to jest system CMMS i jak może pomóc twojej firmie?

Blog

Wstęp

System CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) to oprogramowanie, które pomaga zarządzać informacjami i procesami związanymi z utrzymaniem ruchu maszyn, urządzeń, pojazdów i innych aktywów fizycznych. System CMMS ułatwia planowanie, harmonogramowanie, realizację i monitorowanie zadań konserwacyjnych, a także optymalizuje wykorzystanie i dostępność sprzętu. 

 

System CMMS może przynieść wiele korzyści dla różnych branż i sektorów, w których infrastruktura fizyczna jest kluczowa, takich jak produkcja, energetyka, budownictwo, transport czy usługi. W tym artykule przedstawimy podstawowe funkcje i zalety systemu CMMS, a także wskażemy, jakie firmy mogą z niego skorzystać.

cropped-LI-copy-8.png

Jak działa system CMMS?

Podstawą systemu CMMS jest jego baza danych, która zawiera informacje o aktywach, które należy utrzymywać, a także o sprzęcie, materiałach i innych zasobach potrzebnych do tego celu. Baza danych wspiera różne funkcje systemu, które umożliwiają następujące możliwości:

 

 • Zarządzanie zasobami i pracownikami: śledzenie dostępnych pracowników i ich kwalifikacji, przydzielanie konkretnych zadań i tworzenie zespołów, organizowanie zmian i zarządzanie stawkami płac.
 • Rejestr aktywów: przechowywanie, dostęp i udostępnianie informacji o aktywach, takich jak: producent, model, numer seryjny, klasa i typ sprzętu, koszty i kody związane, lokalizacja i położenie, statystyki wydajności i przestojów, dokumentacja, wideo i obrazy związane z naprawą, procedurami bezpieczeństwa i gwarancjami, dostępność liczników, czujników i instrumentacji Internetu Rzeczy (IoT).
 • Zarządzanie zleceniami: zwykle uważane za główną funkcję systemu CMMS, zarządzanie zleceniami obejmuje informacje takie jak: numer zlecenia, opis i priorytet, typ zlecenia (naprawa, wymiana, zaplanowana), kody przyczyny i rozwiązania, personel przydzielony i materiały wykorzystane. Zarządzanie zleceniami obejmuje również możliwości: automatyzacji generowania zleceń, rezerwacji materiałów i sprzętu, planowania i przydzielania pracowników, zespołów i zmian, przeglądu statusu i śledzenia czasu przestoju, rejestrowania planowanych i rzeczywistych kosztów, dołączania dokumentacji, mediów naprawy i bezpieczeństwa.
 • Utrzymanie zapobiegawcze: automatyzacja inicjowania zleceń na podstawie czasu, zużycia lub zdarzeń wyzwalających. Używanie utrzymania zapobiegawczego do organizowania i łączenia aktywów w ramach wielu zleceń. Sekwencjonowanie i harmonogramowanie zleceń zapobiegawczych.
 • Zarządzanie materiałami i zapasami: inwentaryzacja, dystrybucja i odzyskiwanie sprzętu i materiałów do utrzymania i naprawy (MRO) w obszarach magazynowych, centrach dystrybucyjnych i obiektach. Zarządzanie dostawcami, śledzenie kosztów zapasów i automatyzacja uzupełniania zapasów.
 • Raportowanie, analiza i audyt: generowanie raportów z różnych kategorii utrzymania, takich jak dostępność aktywów, zużycie materiałów, koszty pracy i materiałów, oceny dostawców i inne.

Jakie są korzyści z systemu CMMS?

System CMMS może przynieść wiele korzyści dla organizacji, która go wdroży. Oto niektóre z nich:

 • Zwiększenie produktywności: system CMMS pomaga zwiększyć wydajność i niezawodność sprzętu, zmniejszyć liczbę awarii i przestojów, poprawić jakość produktów i usług, zredukować czas realizacji zleceń i zwiększyć satysfakcję klientów.
 • Poprawa zarządzania aktywami: system CMMS pomaga lepiej zarządzać cyklem życia aktywów, od zakupu, przez instalację, użytkowanie, konserwację, aż po utylizację. System CMMS pomaga również monitorować stan i wartość aktywów, optymalizować ich wykorzystanie i alokację, zaplanować wymianę lub modernizację sprzętu.
 • Oszczędność kosztów: system CMMS pomaga zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem, takie jak: koszty pracy, materiałów, energii, narzędzi, części zamiennych, magazynowania, transportu, wynajmu sprzętu, outsourcingu, ubezpieczenia, kar i odszkodowań. System CMMS pomaga również zwiększyć oszczędności wynikające z utrzymania zapobiegawczego, takie jak: przedłużenie żywotności sprzętu, zmniejszenie ryzyka awarii, poprawa bezpieczeństwa i zgodności, zmniejszenie strat i marnotrawstwa.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa i zgodności: system CMMS pomaga zapewnić bezpieczeństwo pracowników, sprzętu i środowiska, poprzez zapobieganie awariom, zapewnianie właściwego szkolenia i certyfikacji personelu, stosowanie odpowiednich procedur i standardów, dokumentowanie i śledzenie działań konserwacyjnych, przeprowadzanie regularnych inspekcji i testów, eliminowanie zagrożeń i niebezpiecznych warunków. System CMMS pomaga również spełniać wymogi prawne i regulacyjne, poprzez utrzymywanie aktualnej i dokładnej dokumentacji, generowanie raportów i dowodów, łatwe udostępnianie informacji audytorom i organom nadzorczym, zapobieganie naruszeniom i sankcjom.

Dla kogo jest system CMMS?

System CMMS jest przydatny dla każdej organizacji, która posiada i utrzymuje aktywa fizyczne, które są niezbędne dla jej działalności. System CMMS może być stosowany w różnych branżach i sektorach, takich jak:

 • Produkcja: system CMMS pomaga zarządzać maszynami i urządzeniami produkcyjnymi, zapewniając ich sprawność i niezawodność, a także kontrolując jakość i ilość wyprodukowanych towarów.
 • Energetyka: system CMMS pomaga zarządzać elektrowniami, sieciami dystrybucyjnymi, turbinami, generatorami i innymi elementami infrastruktury energetycznej, zapewniając ich bezpieczeństwo i wydajność, a także minimalizując emisje i zużycie paliwa.
 • Budownictwo: system CMMS pomaga zarządzać budowami, instalacjami, sprzętem i materiałami budowlanymi, zapewniając ich trwałość i funkcjonalność, a także dbając o estetykę i komfort użytkowników.
 • Transport: system CMMS pomaga zarządzać pojazdami, statkami, samolotami i innymi środkami transportu, zapewniając ich sprawność i bezpieczeństwo, a także optymalizując trasę i czas podróży.
 • Usługi: system CMMS pomaga zarządzać obiektami i sprzętem używanym do świadczenia usług, takich jak: hotele, restauracje, szpitale, szkoły, biura, sklepy i inne. System CMMS pomaga zapewnić wysoką jakość i satysfakcję usług, a także zwiększyć lojalność i zaufanie klientów.

Panel IPLAS CMMS

Panel IPLAS CMMS został opracowany, wykorzystując nasze bogate doświadczenie oraz uwzględniając potrzeby użytkowników. Celem tego narzędzia jest zapewnienie użytkownikom wydajnego zarządzania utrzymaniem ruchu w sposób intuicyjny, prosty i efektywny.

Funkcjonalności IPLAS CMMS obejmują:

 • Zgłaszanie Awarii: Użytkownicy mogą łatwo zgłaszać awarie za pomocą prostego formularza, który pozwala określić lokalizację, typ problemu oraz dołączyć opis i zdjęcia.

 • Obsługa Zgłoszeń: System pozwala na monitorowanie statusu zgłoszeń, oferując prosty interfejs do dodawania kategorii awarii, opisów, wykorzystanych części oraz przydzielania zasobów ludzkich.

 • Historia Zgłoszeń: Zapewnia archiwum wszystkich zgłoszeń wraz z ich rozwiązaniem i dokumentacją, umożliwiając łatwy dostęp do historii interwencji.

 • Planowanie Prac Prewencyjnych: Funkcja umożliwia planowanie i harmonogramowanie prac prewencyjnych, automatyczne generowanie zleceń oraz tworzenie list czynności prewencyjnych, co ułatwia dodawanie nowych maszyn i infrastruktury do systemu.

 • Analiza Awaryjności: Umożliwia łatwe monitorowanie i analizę częstości występowania awarii na poszczególnych maszynach lub w określonych obszarach produkcji.

 • Kontrola Dostępu: System oferuje możliwość dostosowania uprawnień dostępu dla różnych użytkowników, w zależności od ich roli w organizacji.

 • Personalizacja Interfejsu: Użytkownicy mogą tworzyć indywidualne dashboardy, korzystając z najważniejszych i najbardziej przydatnych danych. Interfejs pozwala na łatwe przeciąganie i upuszczanie modułów, zmianę ich rozmiaru i układu, zapewniając optymalną widoczność i dostępność kluczowych informacji.

Podsumowanie

System CMMS to oprogramowanie, które pomaga zarządzać informacjami i procesami związanymi z utrzymaniem ruchu aktywów fizycznych. System CMMS ułatwia planowanie, harmonogramowanie, realizację i monitorowanie zadań konserwacyjnych, a także optymalizuje wykorzystanie i dostępność sprzętu. 

 

System CMMS może przynieść wiele korzyści dla organizacji, takich jak: zwiększenie produktywności, poprawa zarządzania aktywami, oszczędność kosztów, wzmocnienie bezpieczeństwa i zgodności

 

System CMMS może być stosowany w różnych branżach i sektorach, w których infrastruktura fizyczna jest kluczowa, takich jak: produkcja, energetyka, budownictwo, transport czy usługi. System CMMS jest przydatny dla każdej organizacji, która posiada i utrzymuje aktywa fizyczne, które są niezbędne dla jej działalności.

customer-service
Czy tak będzie u Ciebie?IPLAS nie rozwiąże problemów, wpływających na niską wydajność produkcji za Ciebie, ale precyzyjnie wskaże miejsca ich występowania i czas trwania. Dzięki właściwej analizie danych, będziesz mógł podjąć działania, ukierunkowane na zlokalizowane problemy i finalnie poprawić wydajność procesu produkcyjnego.
Telefon

+48 883 366 717