Instalacje, kanały, Gateway

Dane wysyłane z zakładu do systemu IPLAS przekazywane są w ramach tzw. instalacji. Instalacja odpowiada miejscu w zakładzie, w którym został zainstalowany moduł Gateway (opisany poniżej). Jeśli zakład przekazuje dane za pomocą kilku modułów Gateway, wtedy instalacji także będzie więcej.
W instalacjach wydzielone są dodatkowo tzw. kanały, czyli logiczne grupy danych pochodzące z określonego źródła.

Poniżej opisujemy, w jaki sposób stworzyć oraz skonfigurować instalację, uruchomić moduł Gateway oraz zdefiniować kanały.

Proces tworzenia instalacji rozpoczynamy od wejścia w zakładkę Instalacje – Zarządzaj, która wyświetli na ekranie Listę instalacji.

Przycisk Nowa instalacja otwiera stronę z polami, w których wymagane jest wpisanie Kodu i Nazwy danej instalacji. W polu Opis można dowolnie opisać tworzoną instalację. Przycisk Zapisz dodaje ją do Listy instalacji. Instalacja to logiczne odwzorowanie lokalizacji, w której ustanawiane są połączenia ze źródłem danych (np. sterownikiem PLC). Centralnym punktem instalacji jest moduł Gateway zarządzający odczytem danych i przekazywaniem ich do systemu IPLAS.

Kolejny krok to pobranie modułu Gateway, który będzie przekazywał dane w celu ich dalszego przetworzenia i zapisania. Aby pobrać moduł Gateway należy na liście Instalacje otworzyć zakładkę Zarządzaj, która wyświetli Listę instalacji. Na liście przy danej instalacji klikamy w przycisk Pobieranie Gateway.

Pobrany plik należy rozpakować (np. za pomocą programu 7-Zip) do dowolnej lokalizacji na dysku. Następnie otwieramy wypakowany folder i przechodzimy do katalogu bin. Za pomocą prostego edytora tekstu jak np. Notatnik edytujemy plik _setVars.bat, zmieniając wartości dla APPLICATION_SERVICE_HOME na ścieżkę folderu bin oraz GTW_JAVA_HOME na ściekę folderu zawierającego środowisko Java Runtime.

Kolejnym krokiem jest przeniesienie pliku iPlasGateway.exe z folderu amd64 do katalogu bin i zatwierdzenie zmiany pliku w miejscu docelowym. Otwieramy plik iPlasGatewayw.exe oraz w oknie dialogowym uruchamiamy usługę.

W przypadku zerwania komunikacji na drodze Gateway-IPLAS, np. z powodu braku połączenia z systemem IPLAS, moduły Gateway gromadzą dane lokalnie. System uzupełnia je automatycznie po odzyskaniu połączenia. Kopie zapasowe danych tworzone są zarówno w formie nieprzetworzonej jak i po przetworzeniu.

Dane z modułu Gateway przekazywane są w kanałach logicznych, które konfigurujemy dla wybranej instalacji.

Kanał to połączenie pomiędzy źródłem danych, a instalacją na serwerze IPLAS, za pomocą którego przesyłane są dane. Kanał definiuje skąd, jakie informacje i jak często są odczytywane.

Konfigurację kanałów rozpoczynamy od wejścia w zakładkę Zarządzaj instalacjami i wybrania konkretnej instalacji, dla której chcemy dodać kanał. Za pomocą przycisku Nowy kanał otwieramy stronę konfiguracyjną, gdzie wymagane jest wpisanie Kodu kanału i jego Nazwy. Konfiguracja techniczna kanału polega na wybraniu Pluginu – wtyczki (dla analizowanego przypadku jest to UA – UA Plugin), wpisaniu URL serwera z którego będą pobierane zmienne, a także uzupełnieniu pól z opcjonalnym loginem i hasłem użytkownika.

W polu Interwał odczytu można ustawić czas w milisekundach pomiędzy kolejnymi odczytami danych z serwera. Ustawimy tu także czas w milisekundach ponownego połączenia z serwerem.

Listę ze zmiennymi, odczytywanymi z danego serwera, których dane będą potrzebne do budowania własnych procesów przetwarzania czy badania danych produkcyjnych, można utworzyć, pobierając zmienne z podanego serwera lub wprowadzając je samodzielnie, klikając w przycisk Nowa zmienna.

Przycisk Pobierz zmienne z serwera otwiera kartę Wyszukiwanie zmiennych, na której wyszukujemy
i wybieramy zmienne z serwera OPC, zawierające dane w celu ich dalszego przetworzenia.

Odczytane zmienne z serwera mają automatycznie nadaną nazwę tagu OPC. W przypadku, gdy dodajemy nową zmienną wymagane jest wpisanie unikalnej nazwy tagu OPC. W oparciu o specyfikację OPC oprogramowanie serwera jest odpowiedzialne za nazewnictwo tagów, dlatego ważne jest, aby nazwa nowo dodanej zmiennej była unikalna w danym kanale. Zmiennym można także nadać nazwę IPLAS, która będzie widoczna w przetwarzaniu IPLAS oraz nazwę opisową widoczną na raportach.

Dla każdej zmiennej z listy należy ustawić typ danych. W przetwarzaniach zmienne wejściowe mogą być liczbami całkowitymi, zmiennoprzecinkowymi, datami, tekstem, wartościami logicznymi, tablicami lub znacznikami czasu. Ustawienie Klucza na Tak przy danej zmiennej spowoduje, iż będzie ona służyła do identyfikowania ramek z danymi. Oznacza to, że dane będą przesyłane przez Gateway do systemu IPLAS tylko wtedy, gdy któraś ze zmiennych oznaczonych jako klucz zmieni swoją wartość.

W kolumnie Akcje możemy usunąć daną zmienną z listy odczytywanych zmiennych. Przycisk Dodaj nowy kanał zapisuje wprowadzone dane.

Kanały

Konfigurację kanałów można podzielić na 2 części, część wspólną – kod, nazwa, opis kanału oraz wybór plugin’u; część indywidualną dla poszczególnych pluginów.

  • Część wspólna
  • Część indywidualna
Nazwa Opis
Kod kanału* techniczna nazwa kanału, dozwolone znaki to litery od a do z (bez znaków diakrytycznych), cyfry oraz znaki _ i –
Nazwa kanału* nazwa wyświetlana na liście kanałów, może zawierać dowolne znaki
Opis miejsce na dłuższy opis(500znaków)
Plugin* lista dostępnych pluginów

DB_DICT – Database – dictionary

OPIS:

Plugin służy do odczytu informacji słownikowych z baz danych sql, postgres, mysql. Odczytuje za każdym razem całą tabelę przez co sprawdza się świetnie np. do odczytu rodzajów produktów tworzonych na poszczególnych liniach.

Nazwa Opis
Url połączenia zewnętrzny adres bazy danych np. jdbc:postgresql://0.0.0.0:0/NazwaBazy
Nazwa użytkownika login do bazy danych
Hasło hasło do podanego wyżej użytkownika
Zapytanie SQL zapytanie pobierające dane w języku SQL np. select kolumna1 from PrzykladowaTabela
Interwał odczytu przerwa pomiędzykolejnymi próbami odczytu wyrażona w sekundach
Nazwa kolumny na bazie danych kolumna podana w zapytaniu SQL
Nazwa IPLAS nazwa techniczna kolumny pod którą będzie rozpoznawana w systemie IPLAS
Typ danych typ danych w systemie IPLAS np. (tekst – odpowiednik text, character varying; liczba całkowita – odpowiednik int, liczba zmiennoprzecinkowa – odpowiednik float, numeric, double; wartość logiczna – odpowiednik boolean; data – odpowiednik Date; znacznik czasu – odpowiednik timestamp)
Nazwa opisowa nazwa zmiennej widoczna w przetwarzaniach
Stempel czasowy wyrażenie określające stempel czasowy odczytywanych wierszy, np. ts:time(kolumnaA), ts:time(kolumnB, „yyyy-MM-dd HH:mm:ss”)

DB_ORDERED – Database – event stream

OPIS:

Plugin służy do odczytu informacji z baz danych sql, postgres, mysql. Uzupełnia przetwarzanie o kolejne dane w oparciu o czas dodania wiersza, pozwalając na dokładne śledzenie przebiegu produkcji.

Nazwa Opis
Url połączenia zewnętrzny adres bazy danych np. jdbc:postgresql://0.0.0.0:0/NazwaBazy
Nazwa użytkownika login do bazy danych
Hasło hasło do podanego wyżej użytkownika
Zapytanie SQL zapytanie pobierające dane w języku SQL np. select kolumna1 from PrzykladowaTabela
Interwał odczytu przerwa pomiędzy kolejnymi próbami odczytu wyrażona w sekundach
Nazwa kolumny na bazie danych kolumna podana w zapytaniu SQL
Nazwa IPLAS nazwa techniczna kolumny pod którą będzie rozpoznawana w systemie IPLAS
Typ danych typ danych w systemie IPLAS np. (tekst – odpowiednik text, character varying; liczba całkowita – odpowiednik int, liczba zmiennoprzecinkowa – odpowiednik float, numeric, double; wartość logiczna – odpowiednik boolean; data – odpowiednik Date; znacznik czasu – odpowiednik timestamp)
Nazwa opisowa nazwa zmiennej widoczna w przetwarzaniach
Stempel czasowy wyrażenie określające stempel czasowy odczytywanych wierszy, np. ts:time(kolumnaA), ts:time(kolumnB, „yyyy-MM-dd HH:mm:ss”)

SPREADSHEET – Plik Arkusza Kalkulacyjnego

OPIS:

Plugin służy do odczytu informacji z plików o rozszerzeniu xls oraz xlsx – standardowych formatów Excel. Należy wskazać folder zawierający pliki Excel, wzorzec nazwy pliku i kolumny. 

NazwaOpis
Folder źródłowyścieżka do folderu zawierającego pliki do odczytu

np.C:\FolderZArkuszamiXls

lub

smb://Domena;Uzytkownik:Haslo@Serwer/FolderZArkuszami/
Wzorzec nazwy plikuregularne wyrażenie (REGEX) określające nazwę plików przeznaczonych do odczytu
Kodowanie znakówsposób kodowania znaków w odczytywanych plikach np. windows-1250, UTF-8, w przypadku nie uzupełnienia brany pw przypadku nie uzupełnienia zostanie wykorzystany sposób kodowania domyślny dla systemu
Interwał odczytuprzerwa pomiędzy kolejnymi próbami odczytu wyrażona w sekundach
Zmienna nazwy plikudodatkowa zmienna w odczytywanych wierszach, zawierająca informację o nazwie pliku
Zmienna dla nr wierszadodatkowa zmienna w odczytywanych wierszach, zawierająca informację o numerze wiersza w pliku
Nazwa Arkusz kalkulacyjnynazwa kolumny w pliku z którego następuje odczyt
Nazwa IPLASnazwa techniczna kolumny pod którą będzie rozpoznawana w systemie IPLAS
Typ danychtyp danych w systemie IPLAS np. (tekst – odpowiednik text, character varying; liczba całkowita – odpowiednik int, liczba zmiennoprzecinkowa – odpowiednik float, numeric, double; wartość logiczna – odpowiednik boolean; data – odpowiednik Date; znacznik czasu – odpowiednik timestamp)
Nazwa opisowanazwa zmiennej widoczna w przetwarzaniach
Stempel czasowywyrażenie określające stempel czasowy odczytywanych wierszy, np. ts:time(kolumnaA), ts:time(kolumnB, „yyyy-MM-dd HH:mm:ss”)

CSV – Plik CSV

OPIS:

Plugin służy do odczytu informacji z plików o rozszerzeniu csv. Dla poprawnego odczytu należy wskazać folder zawierający pliki, wzorzec nazwy pliku i kolumny. 

NazwaOpis
Folder źródłowyścieżka do folderu zawierającego pliki do odczytu

np. C:\FolderZArkuszamiCSV

lub

smb://Domena;Uzytkownik:Haslo@Serwer/FolderZPlikamiCSV/
Wzorzec nazwy plikuregularne wyrażenie (REGEX) określające nazwę plików przeznaczonych do odczytu
Sortowaniesortowanie plików przed odczytem danych
Kodowanie znakówsposób kodowania znaków w odczytywanych plikach np. windows-1250, UTF-8, w przypadku nie uzupełnienia brany p w przypadku nie uzupełnienia zostanie wykorzystany sposób kodowania domyślny dla systemu
Interwał odczytuprzerwa pomiędzy kolejnymi próbami odczytu wyrażona w sekundach
Zmienna nazwy plikudodatkowa zmienna w odczytywanych wierszach, zawierająca informację o nazwie pliku
Zmienna dla nr wierszadodatkowa zmienna w odczytywanych wierszach, zawierająca informację o numerze wiersza w pliku
Nazwa CSVnazwa kolumny w pliku z którego następuje odczyt
Kluczzmienna wyzwalacz, zmiana jej wartości powoduje przesłanie dotychczasowo zebranych wierszy, w przypadku oznaczenia kilku zmiennych, jeżeli wartość którejkolwiek ze zmiennych ulegnie zmianie, dane zostaną przesłane
Nazwa IPLASnazwa techniczna kolumny pod którą będzie rozpoznawana w systemie IPLAS
Typ danychtyp danych w systemie IPLAS np. (tekst – odpowiednik text, character varying; liczba całkowita – odpowiednik int, liczba zmiennoprzecinkowa – odpowiednik float, numeric, double; wartość logiczna – odpowiednik boolean; data – odpowiednik Date; znacznik czasu – odpowiednik timestamp)
Nazwa opisowanazwa zmiennej widoczna w przetwarzaniach
Stempel czasowywyrażenie określające stempel czasowy odczytywanych wierszy, np. ts:time(kolumnaA), ts:time(kolumnB, „yyyy-MM-dd HH:mm:ss”)

UA – UA Plugin

OPIS:

Plugin służy do odczytu danych z serwerów OPC UA. Mogą być to zarówno serwery OPC UA instalowane jako niezależne oprograwanie np. Kepware, lub wbudowane w sterowniki np. Siemens S7-1500. 

NazwaOpis
Url serwerazewnętrzny adres serwera
Sposób szyfrowania danychsposób w jaki zabezpieczane są dane od strony serwera
Login użytkownikanazwa użytkownika na serwerze
Hasłohasło do podanego wyżej użytkownika
Interwał odczytuprzerwa pomiędzy kolejnymi próbami odczytu wyrażona w sekundach
Czas ponownego połączenia z serweremczas po którego upływie nastąpić ma ponowna próba połączenia(wyrażony w milisekundach)
Nazwa tagu OPCścieżka do zmiennej na serwerze
Kluczzmienna wyzwalacz, zmiana jej wartości powoduje przesłanie dotychczasowo zebranych wierszy, w przypadku wyboru opcji przy kilku zmiennych, jeśli wartość którejkolwiek ze zmiennych ulegnie zmianie, dane zostaną przesłane
Nazwa IPLASnazwa techniczna kolumny pod którą będzie rozpoznawana w systemie IPLAS
Typ danychtyp danych w systemie IPLAS np. (tekst – odpowiednik text, character varying; liczba całkowita – odpowiednik int, liczba zmiennoprzecinkowa – odpowiednik float, numeric, double; wartość logiczna – odpowiednik boolean; data – odpowiednik Date; znacznik czasu – odpowiednik timestamp)
Nazwa opisowanazwa zmiennej widoczna w przetwarzaniach

S7TCP – S7 TCP

OPIS:

Wtyczka służy do pobierania danych ze sterowników SIEMENS z rodziny S7.

NazwaOpis
Nazwa hostanazwa hosta lub IP sterownika
Numer portunumer portu przeznaczonego do odczytu
Racknumer rack
Slotnumer slotu
Interwał odczytu [ms]długość przerwy pomiędzy kolejnymi próbami odczytu
Definicjanazwa zmiennej pobieranej ze sterownika
Kluczforma wyzwalacza odczytu, zmiana wartości zmiennej kluczowej powoduje odczyt danych
Nazwa IPLASnazwa techniczna kolumny pod którą będzie rozpoznawana w systemie IPLAS
Typ danychtyp danych w systemie IPLAS np. (tekst – odpowiednik text, character varying; liczba całkowita – odpowiednik int, liczba zmiennoprzecinkowa – odpowiednik float, numeric, double; wartość logiczna – odpowiednik boolean; data – odpowiednik Date; znacznik czasu – odpowiednik timestamp)
Nazwa opisowanazwa zmiennej widoczna w przetwarzaniach
Wyzwalacz odczyturodzaj stanu wyznaczającego moment odczytu (Wysoki poziom – tylko gdy wartość zmiennej wyzwalacza wynosi 1 <gdzie możliwe wartości to 1 i 0> ; Stan niski – odczyt następuje tylko gdy wartość zmiennej wyzwalacza wynosi 0; zbocze narastające – odczyt następuje po zmianie z 0 na 1; Zbocze opadające – sytuacja odwrócona względem poprzedniego przykładu; Dowolne zbocze – dowolna zmiana wartości zmiennej wyzwalacza)
Zmienna wyzwalaczanazwa zmiennej typu boolean, wyznaczającej momenty odczytu
Czas ponownego nawiązania połączenia[ms]okres pomiędzy kolejnymi próbami nawiązania komunikacji, w przypadku utraty połączenia

OPCDCOM – OPC DCOM

OPIS:

Plugin służy do odczytu danych z serwerów OPC DA. Wspierana jest zarówno komunikacja lokalna COM jak i zdalna DCOM. Komunikacja COM możliwa jest wyłącznie w systemach Windows 32-bit. 

NazwaOpis
Nazwa hostanazwa hosta lub IP maszyny zawierającej serwer OPC
Domenadomena użytkownika
Użytkowniknazwa użytkownika na serwerze OPC
Hasłohasło do podanego wyżej użytkownika
Serwer OPCProgID serwera OPC
Interwał odczytu [ms]przerwa pomiędzy kolejnymi próbami odczytu wyrażona w milisekundach
Nazwa OPCnazwa zmiennej na serwerze OPC
Typ danych OPCtyp danych zmiennej odczytywanej z serwera OPC
Kluczzmienna wyzwalacz, zmiana jej wartości powoduje przesłanie dotychczasowo zebranych wierszy, w przypadku wyboru opcji przy kilku zmiennych, jeśli wartość którejkolwiek ze zmiennych ulegnie zmianie, dane zostaną przesłane
Nazwa IPLASnazwa techniczna kolumny pod którą będzie rozpoznawana w systemie IPLAS
Typ danychtyp danych w systemie IPLAS np. (tekst – odpowiednik text, character varying; liczba całkowita – odpowiednik int, liczba zmiennoprzecinkowa – odpowiednik float, numeric, double; wartość logiczna – odpowiednik boolean; data – odpowiednik Date; znacznik czasu – odpowiednik timestamp)
Nazwa opisowanazwa zmiennej widoczna w przetwarzaniach
Czas ponownego nawiązania połączenia [ms]okres pomiędzy kolejnymi próbami nawiązania komunikacji, w przypadku utraty połączenia
Nazwa grupy OPCnazwa grupy OPC pod jaką zarejestrowane będzie pobieranie zmiennych na serwerze
Użyj biblioteki JEasyOPCwłącza/wyłącza użycie alternatywnego klienta COM w bibliotece JEasyOPC

Coś jest niejasne? Masz wątpliwości? Pamiętaj, że masz wsparcie w naszych ekspertach! Skontaktuj się