Instalacje, kanały, Gateway

Dane wysyłane z zakładu do systemu IPLAS przekazywane są w ramach tzw. instalacji. Instalacja odpowiada miejscu w zakładzie, w którym został zainstalowany moduł Gateway (opisany poniżej). Jeśli zakład przekazuje dane za pomocą kilku modułów Gateway, wtedy instalacji także będzie więcej.
W instalacjach wydzielone są dodatkowo tzw. kanały, czyli logiczne grupy danych pochodzące z określonego źródła.

Poniżej opisujemy, w jaki sposób stworzyć oraz skonfigurować instalację, uruchomić moduł Gateway oraz zdefiniować kanały.

Proces tworzenia instalacji rozpoczynamy od wejścia w zakładkę Instalacje – Zarządzaj, która wyświetli na ekranie Listę instalacji.

Przycisk Nowa instalacja otwiera stronę z polami, w których wymagane jest wpisanie Kodu i Nazwy danej instalacji. W polu Opis można dowolnie opisać tworzoną instalację. Przycisk Zapisz dodaje ją do Listy instalacji. Instalacja to logiczne odwzorowanie lokalizacji, w której ustanawiane są połączenia ze źródłem danych (np. sterownikiem PLC). Centralnym punktem instalacji jest moduł Gateway zarządzający odczytem danych i przekazywaniem ich do systemu IPLAS.

Kolejny krok to pobranie modułu Gateway, który będzie przekazywał dane w celu ich dalszego przetworzenia i zapisania. Aby pobrać moduł Gateway należy na liście Instalacje otworzyć zakładkę Zarządzaj, która wyświetli Listę instalacji. Na liście przy danej instalacji klikamy w przycisk Pobieranie Gateway.

Pobrany plik należy rozpakować (np. za pomocą programu 7-Zip) do dowolnej lokalizacji na dysku. Następnie otwieramy wypakowany folder i przechodzimy do katalogu bin. Za pomocą prostego edytora tekstu jak np. Notatnik edytujemy plik _setVars.bat, zmieniając wartości dla APPLICATION_SERVICE_HOME na ścieżkę folderu bin oraz GTW_JAVA_HOME na ściekę folderu zawierającego środowisko Java Runtime.

Kolejnym krokiem jest przeniesienie pliku iPlasGateway.exe z folderu amd64 do katalogu bin i zatwierdzenie zmiany pliku w miejscu docelowym. Otwieramy plik iPlasGatewayw.exe oraz w oknie dialogowym uruchamiamy usługę.

W przypadku zerwania komunikacji na drodze Gateway-IPLAS, np. z powodu braku połączenia z systemem IPLAS, moduły Gateway gromadzą dane lokalnie. System uzupełnia je automatycznie po odzyskaniu połączenia. Kopie zapasowe danych tworzone są zarówno w formie nieprzetworzonej jak i po przetworzeniu.

Dane z modułu Gateway przekazywane są w kanałach logicznych, które konfigurujemy dla wybranej instalacji.

Kanał to połączenie pomiędzy źródłem danych, a instalacją na serwerze IPLAS, za pomocą którego przesyłane są dane. Kanał definiuje skąd, jakie informacje i jak często są odczytywane.

Konfigurację kanałów rozpoczynamy od wejścia w zakładkę Zarządzaj instalacjami i wybrania konkretnej instalacji, dla której chcemy dodać kanał. Za pomocą przycisku Nowy kanał otwieramy stronę konfiguracyjną, gdzie wymagane jest wpisanie Kodu kanału i jego Nazwy. Konfiguracja techniczna kanału polega na wybraniu Pluginu – wtyczki (dla analizowanego przypadku jest to UA – UA Plugin), wpisaniu URL serwera z którego będą pobierane zmienne, a także uzupełnieniu pól z opcjonalnym loginem i hasłem użytkownika.

W polu Interwał odczytu można ustawić czas w milisekundach pomiędzy kolejnymi odczytami danych z serwera. Ustawimy tu także czas w milisekundach ponownego połączenia z serwerem.

Listę ze zmiennymi, odczytywanymi z danego serwera, których dane będą potrzebne do budowania własnych procesów przetwarzania czy badania danych produkcyjnych, można utworzyć, pobierając zmienne z podanego serwera lub wprowadzając je samodzielnie, klikając w przycisk Nowa zmienna.

Przycisk Pobierz zmienne z serwera otwiera kartę Wyszukiwanie zmiennych, na której wyszukujemy
i wybieramy zmienne z serwera OPC, zawierające dane w celu ich dalszego przetworzenia.

Odczytane zmienne z serwera mają automatycznie nadaną nazwę tagu OPC. W przypadku, gdy dodajemy nową zmienną wymagane jest wpisanie unikalnej nazwy tagu OPC. W oparciu o specyfikację OPC oprogramowanie serwera jest odpowiedzialne za nazewnictwo tagów, dlatego ważne jest, aby nazwa nowo dodanej zmiennej była unikalna w danym kanale. Zmiennym można także nadać nazwę IPLAS, która będzie widoczna w przetwarzaniu IPLAS oraz nazwę opisową widoczną na raportach.

Dla każdej zmiennej z listy należy ustawić typ danych. W przetwarzaniach zmienne wejściowe mogą być liczbami całkowitymi, zmiennoprzecinkowymi, datami, tekstem, wartościami logicznymi, tablicami lub znacznikami czasu. Ustawienie Klucza na Tak przy danej zmiennej spowoduje, iż będzie ona służyła do identyfikowania ramek z danymi. Oznacza to, że dane będą przesyłane przez Gateway do systemu IPLAS tylko wtedy, gdy któraś ze zmiennych oznaczonych jako klucz zmieni swoją wartość.

W kolumnie Akcje możemy usunąć daną zmienną z listy odczytywanych zmiennych. Przycisk Dodaj nowy kanał zapisuje wprowadzone dane.

Kanały

Konfigurację kanałów można podzielić na 2 części, część wspólną – kod, nazwa, opis kanału oraz wybór plugin’u; część indywidualną dla poszczególnych pluginów.

  • Część wspólna
  • Część indywidualna
Nazwa Opis
Kod kanału* techniczna nazwa kanału, dozwolone znaki to litery od a do z (bez znaków diakrytycznych), cyfry oraz znaki _ i –
Nazwa kanału* nazwa wyświetlana na liście kanałów, może zawierać dowolne znaki
Opis miejsce na dłuższy opis(500znaków)
Plugin* lista dostępnych pluginów

Coś jest niejasne? Masz wątpliwości? Pamiętaj, że masz wsparcie w naszych ekspertach! Skontaktuj się