Analizy i raporty

Surowe dane niewiele mówią o efektywności produkcji w Twoim zakładzie. Dopiero ich analiza dostarczy Ci informacji, które pomogą wynieść zarządzanie fabryką na wyższy poziom.

System IPLAS oferuje szeroką gamę metod prezentacji danych. Wyświetlaj wygenerowane raporty na monitorach znajdujących się na hali produkcyjnej. Pozwoli Ci na to funkcja linku bezpośredniego. Zyskaj ciągły dostęp do bieżących informacji – odświeżają się one co kilka sekund! Zaoszczędź czas –
wybierz, który raport ma wyświetlić się od razu po uruchomieniu urządzenia.

Chcesz przesłać raport osobie, która nie jest zarejestrowana w systemie? Nie ma problemu – prześlij jej link, który wygenerujesz w kilka sekund. Sprawdź, jakie to proste!

Przykład tworzenia analiz i raportów

Poniższy film prezentuje proces tworzenia analizy wykorzystującej istniejące już przetwarzanie, a następnie sposób dołączenia analizy do raportu.

Wybranym typem analizy jest wykres Gannt’a, który jest graficznym zestawieniem przebiegu pracy maszyny z uwzględnieniem jej przestojów.

Kilka słów wyjaśnienia do powyższego materiału wideo:

 • Etapy tworzenia analizy
 • Etapy dodawania analizy do raportu
 1. Tworzenie nowej analizy (w tym wypadku jest to wykres Gannt’a)
 2. Wybranie zakresu danych
 3. Zdefiniowanie miejsca docelowego, z którego pobierane są dane
 4. Zdefiniowanie zmiennej tekstowej, zmiennej zawierającej informacje o czasie rozpoczęcia/zakończenia interwałów, zmiennej zawierającej informacje o liczbie impulsów w danym interwale
 5. Pobranie typów zdefiniowanych w przetwarzaniu
 6. Podgląd wykresu
 7. Zapisanie analizy
 1. Tworzenie nowego raportu
 2. Wykorzystanie stworzonej wcześniej analizy
 3. Zapisanie raportu

Dokumentacja

 • Rodzaje analiz
 • Tworzenie raportu
 • Link bezpośredni

Wykres

Wizualizacja umożliwiająca przedstawienie danych za pomocą wykresu.

OPIS:

Wykres jest analizą graficzną, za pomocą której użytkownik może zwizualizować zdefiniowane przez siebie serie danych.

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie skonfigurować wykres należy w pierwszym kroku nadać mu nazwę i określić częstotliwość odświeżania danych.

Tworząc analizę w postaci wykresu należy określić co będzie wyświetlane na osi x wybierając czas lub zmienną. Definiując czas zaznaczamy okres z jakiego będą pochodzić dane. Na wykresie mogą być prezentowane wszystkie zgromadzone dane lub te, wybrane z konkretnego okresu (kwadrans, godzina, dzień, tydzień, miesiąc).

Definiując zmienną jako oś x należy wybrać ilość przedstawianych wierszy na wykresie.

Kolejnym krokiem jest wybranie miejsca docelowego, które będzie użyte w analizie. W przypadku wyboru czasu jako zmiennej na osi X, istnieje możliwość wybrania kilku różnych miejsc docelowych.

Przejście do zakładki Serie umożliwia dodanie i konfigurację serii danych, które zostaną wyświetlone. Aby dodać nową serię danych należy kliknąć przycisk Dodaj nową serię danych. Spowoduje to wyświetlenie wiersza nowej serii, którą należy skonfigurować w kolejnych krokach.

Aby poprawnie skonfigurować serię danych należy na początku wskazać miejsce docelowe, a następnie kolumnę, z której będą pochodzić dane. W kolejnym kroku należy nadać nazwę serii oraz wybrać jej typ. System daje możliwość wyświetlania serii danych w postaci wykresu słupkowego, liniowego prostego lub wygładzonego. Użytkownik może także określić kolor serii danych, grubość linii, styl oraz wypełnienie. Zaznaczenie checkboxów przy wartościach i punktach umożliwia ich widoczność na wykresie danej serii.

W przypadku tworzenia analizy z wybraną zmienną na osi X, konfigurację serii danych należy rozpocząć od wskazania w polu Wyświetlone na osi x, zmiennej, która będzie wyświetlona na osi poziomej. Dodawanie nowej serii danych odbywa się w sposób analogiczny do wcześniej opisanego przypadku, z tą różnicą, że dodatkowo należy wybrać w polu Agregacja typ agregacji danych, za pomocą której dane będą grupowane według ilości, liczby unikalnych rekordów, sumy, średniej, maximum, bądź minimum.

Użytkownik ma także możliwość edycji osi wykresu oraz definiowania własnych osi Y. Przycisk Edytuj osie wykresu otwiera okno edycji osi, w którym możemy nadać nazwy osi X i Y, ustawić ich widoczność na prezentowanym wykresie oraz dzięki opcji równe odstępy określić umiejscowienie danych na osi.

Dla osi X można także określić minimalny okres z jakiego będą prezentowane dane począwszy od milisekundy poprzez sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata . Jeżeli jako zmienną na osi X wybrano czas możliwe jest wybranie jego formatu.

Edytując oś Y użytkownik ma możliwość wyznaczenia minimum i maximum skali prezentowanej na osi oraz jej pozycji z prawej lub lewej strony wykresu.

Każdą skonfigurowaną serię danych możemy edytować oraz usunąć z widoku na wykresie klikając w przycisk kosza w kolumnie Akcje. Za pomocą przycisku strzałek znajdujących się w tej samej kolumnie można dowolnie ustawić ich kolejność na wykresie. Przycisk Generuj wykres umożliwia zobrazowanie na ekranie skonfigurowanej analizy. 

Poprawnie skonfigurowaną analizę należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz analizę.

OPCJE:

NazwaOpis
Nazwa*Nazwa analizy
OpisPole zawierające informacje dotyczące analizy
Częstotliwość odświeżania [s]Wartość wyrażona w sekundach, określająca jak często mają odświeżać się dane na analizie
Tytuł wykresuWpisana dowolna nazwa/tytuł konfigurowanego wykresu
Widoczny tytuł wykresuWyświetlenie wpisanego tytułu nad wykresem
Typ osi X
CzasOpcja umożliwiająca wykorzystanie czasu jako okresu, z którego mają pochodzić dane
Wybierz okresWybór okresu, z którego dane będą brane pod uwagę (kwadrans, godzina, dzień, tydzień, miesiąc, wszystkie dane)
ZmiennaOpcja umożliwiająca wykorzystanie ustawienie wybranej zmiennej na osi X
Wybrano zmienną jako oś X. Następnie wpisz liczbę wierszyLiczba wierszy wyświetlanych na wykresie
Miejsce docelowe
Wybierz miejsce docelowe, które zostanie użyte na wykresiePole, w którym dokonuje się wyboru z jakiego miejsca docelowego będą pochodzić dane
Serie
Wyświetlone na osi X*Wybranie zmiennej z jakiej będą pochodzić dane, które zostaną umieszczone na osi X
LegendaObjaśniający tekst dołączony do wykresu zawierający informacje o występujących seriach
3DMożliwość pokazania wykresu w trójwymiarowej przestrzeni
Miejsce doceloweWybór miejsca docelowego, z którego będą pochodzić dane
KolumnaWybór zmiennej, której wartości przedstawione zostaną na wykresie
NazwaNazwa kolumny przedstawiona na wykresie
AgregacjaWybór rodzaju grupowania serii danych
Typ seriiWybór typu w jakim mają być przedstawione serie danych na wykresie (słupkowy, liniowy prosty, liniowy wygładzony)
KolorMożliwość wyboru koloru danej serii danych
WartościUmożliwia wyświetlenie wartości na siatce wykresu
PunktyUmożliwia wyświetlenie punktów na siatce wykresu
WypełnienieWypełnia serię danych zdefiniowanym kolorem
GrubośćMożliwość wyboru grubości linii prezentujących serie danych
StylMożliwość określenia stylu linii prezentujących serie danych (ciągła, kropkowana, przerywana, mocno przerywana)
Oś yNadanie nazwy osi Y, względem której będzie prezentowana seria danych
AkcjeMiejsce, w którym możemy usunąć daną serię danych oraz dowolnie ustawić ich kolejność na wykresie
Przycisk Dodaj nowa serię danychMożliwość dodania kolejnego wiersza, w celu konfiguracji nowych serii danych, które zostaną wyświetlone na wykresie
Przycisk Dalej, WróćUmożliwia przejście pomiędzy Zakładkami
Przycisk Generuj wykresUmożliwia zobrazowanie skonfigurowanego wykresu
Przycisk Zapisz analizęUmożliwia zapisanie skonfigurowanej analizy
Przycisk Edytuj osie wykresuOtwiera Okno edycji osi wykresu
Okno edycji osi wykresu
Oś X
NazwaNazwa osi X
Nazwa widocznaWyświetlenie wpisanej nazwy osi X na wykresie
Minimalny okresWybór okresu, z jakiego będą wyświetlane dane
Równe odstępyUmożliwienie rozmieszczenia prezentacji danych na wykresie w równych odstępach
Osie Y
NazwaNazwa osi Y
Widoczność nazwyWyświetlenie wpisanej nazwy osi Y na wykresie
SkumulowanyPozwala na wyświetlenie różnych serii danych na jednym słupku
Minimum, MaximumOkreślenie zakresu skali, który jest widoczny na osi Y
PozycjaUstawienie widoczności osi Y z prawej lub lewej strony wykresu
AkcjePole, z przyciskiem Kosza, za pomocą którego można usunąć daną oś Y
Przycisk Nowa oś yDodanie kolejnej osi
Przycisk Zapisz, AnulujZapisanie lub anulowanie edycji osi wykresu

* pola wymagane

Tabela

Analiza przedstawiająca
zestawienie danych.

OPIS:

Analiza w formie tabeli to sposób przedstawienia serii danych umieszczonych w odpowiednio rozmieszczonych kolumnach i wierszach pozwalających na organizowanie i analizowanie powiązanych ze sobą danych.

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie skonfigurować analizę w postaci tabeli należy w pierwszym kroku nadać jej nazwę i określić częstotliwość odświeżania danych. Kolejnym krokiem jest wybranie miejsca docelowego, z którego będą pochodzić dane.

Tabelę z danymi tworzymy poprzez przeciągnięcie zmiennej z listy kolumn i upuszczenie jej na niebieskim tle. W polu Ilość wierszy można określić ich ilości w tabeli. Dane zmiennych można także sortować w zależności od ich typów (malejąco, rosnąco, alfabetycznie). Analiza umożliwia także filtrowanie danych poprzez wpisanie wyszukiwanej frazy w polu tekstowym analizowanej kolumny. Przycisk Wyczyść filtry resetuje filtrowanie.

Poprawnie skonfigurowaną analizę należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz analizę.

OPCJE:

NazwaOpis
Nazwa*Nazwa analizy
OpisPole zawierające informacje dotyczące analizy
Częstotliwość odświeżania [s]Wartość wyrażona w sekundach określająca jak często mają odświeżać się dane na analizie
Wybierz miejsce docelowePole, w którym dokonuje się wyboru z jakiego miejsca docelowego będą pochodzić dane
KolumnyZdefiniowane zmienne z danymi w miejscu docelowym, które przenosimy do tabeli
Ilość wierszyMożliwość określenia ilości wierszy widocznych wierszy w tabeli
Strzałki sortowaniaUmożliwia posortowanie danych w kolejności rosnącej, malejącej, alfabetycznie
Miejsce filtrowaniaUmożliwia filtrowanie danych poprzez wpisanie wyszukiwanej frazy w polu tekstowym analizowanej kolumny
Przycisk OdświeżOdświeża widoczność określonej ilości wierszy w tabeli
Przycisk Wyczyść filtryResetuje filtrowanie
Przycisk Zapisz analizęZapisuje poprawnie skonfigurowana analizę

Diagram kołowy

Wykres kołowy podzielony na wycinki, obrazujące proporcje

OPIS:

Diagram kołowy to wykres, który podzielony na wycinki, w prosty sposób ilustruje wyrażone procentowo wartości zawierające się w jednym zbiorze danych.

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie skonfigurować analizę należy w pierwszym kroku nadać jej nazwę i określić częstotliwość odświeżania danych. Następnie należy podać tytuł wykresu i zaznaczyć opcję widoczny tytuł wykresu, jeżeli wprowadzony tytuł ma się wyświetlać na wykresie.

Tworząc analizę w postaci wykresu należy określić zakres danych. Opcja Czas umożliwia wybór okresu z jakiego będą pochodzić dane. Na wykresie mogą być prezentowane wszystkie zgromadzone dane lub te, wybrane z konkretnego okresu (kwadrans, godzina, dzień, tydzień, miesiąc). Natomiast opcja Liczba wierszy umożliwia wykorzystanie liczby wierszy jako okresu, z którego dane mają być brane pod uwagę.

Kolejnym krokiem jest wybranie miejsca docelowego, które będzie użyte w analizie.

Przejście do zakładki Serie umożliwia konfigurację serii danych, które zostaną wyświetlone na diagramie. Na początku należy wskazać Kolumnę serii, z wybranego wcześniej miejsca docelowego, na podstawie której wykres będzie dzielony na części, a następnie wybrać Kolumnę wartości zawierającą wartości dla poszczególnych serii. W polu Agregacja, należy określić typ agregacji danych, za pomocą której dane będą grupowane według ilości, liczby unikalnych rekordów, sumy, średniej, maximum bądź minimum. Zaznaczenie opcji Wartości umożliwia wyświetlenie etykiety danych na wykresie, natomiast opcja Legenda umożliwia wyświetlenie etykiet zmiennej serii na legendzie.

Przycisk Generuj wykres umożliwia zobrazowanie na ekranie skonfigurowanej analizy.

Poprawnie skonfigurowaną analizę należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz analizę.

OPCJE:

NazwaOpis
Nazwa*Nazwa analizy
OpisPole zawierające informacje dotyczące analizy
Częstotliwość odświeżania [s]Wartość wyrażona w sekundach, określająca jak często mają odświeżać się dane na analizie
Tytuł wykresuWpisana dowolna nazwa/tytuł konfigurowanego wykresu
Widoczny tytuł wykresuWyświetlenie wpisanego tytułu nad wykresem
Zakres danych
CzasOpcja umożliwiająca wykorzystanie czasu jako okresu, z którego dane mają być brane pod uwagę
Wybierz okresWybór okresu, z którego dane będą brane pod uwagę (kwadrans, godzina, dzień, tydzień, miesiąc, wszystkie dane)
Liczba wierszyOpcja umożliwiająca wykorzystanie liczby wierszy jako okresu, z którego dane mają być brane pod uwagę
Wpisz liczbę wierszyLiczba wierszy wyświetlana na wykresie
Miejsce docelowe
Wybierz miejsce docelowe, które zostanie użyte na wykresieLista, z której dokonuje się wyboru z jakiego miejsca docelowego będą pochodzić dane
Serie
Kolumna seriiKolumna na podstawie wartości której wykres będzie dzielony na części
Kolumna wartościKolumna zawierająca wartości dla poszczególnych serii
AgregacjaTyp przedstawienia wartości w poszczególnych seriach (ilość, liczba unikalnych, suma, średnia, minimum, maximum)
WartościWartości poszczególnych serii po ich zagregowaniu
LegendaObjaśniający tekst dołączony do wykresu zawierający informacje o występujących seriach

* Pole wymagane

Tabela bieżących danych

OPIS:

Tabela bieżących danych jest analizą, za pomocą której użytkownik ma możliwość stylowania warunkowego zmiennych oraz dokonywania zmiany formatu wyświetlanych danych. Prezentowane dane mogą pochodzić z różnych miejsc docelowych. 

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie skonfigurować analizę w postaci tabeli bieżących danych należy w pierwszym kroku nadać jej nazwę i określić częstotliwość odświeżania danych.

Klikając przycisk Nowy wiersz tworzymy kolejne wiersze tabeli, w których nadajemy nazwę wyświetlanej wartości, dokonujemy wyboru z jakiego miejsca docelowego będą przychodzić zmienne oraz wybieramy kolumnę z danymi.

Przycisk Konfiguracja otwiera Okno styli, pozwalające na określenie warunków, formatu i wizualizacji prezentowanych danych. W obrębie analizowanego wiersza tabeli możemy zdefiniować kilka warunków określając ich typ i wartość dla jednej lub kilku zmiennych, a także dokonać wyboru styli wyświetlania prezentowanych danych.

Zakładka Format danych umożliwia użytkownikowi określić z jaką liczbą miejsc dziesiętnych po przecinku i w jakiej jednostce mają być przedstawione zmienne liczbowe. Dla zmiennych zawierających dane w postaci daty i czasu pozwala na określenie formatu wyświetlanego w tabeli tekstu. Natomiast dla zmiennych zawierających tekst należy wybrać jednostkę w jakiej mają być przedstawione dane.

Podglądu wprowadzonych modyfikacji można dokonać poprzez kliknięcie przycisku Podgląd.

Poprawnie skonfigurowaną analizę należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz analizę.

OPCJE:

NazwaOpis
Nazwa*Nazwa analizy
OpisPole zawierające informacje dotyczące analizy
Częstotliwość odświeżania [s]Wartość wyrażona w sekundach określająca jak często mają odświeżać się dane na analizie
Przycisk Nowy wierszDodaje kolejne wiersze do tabeli
NazwaNazwa wyświetlonej wartości
WartośćWybór miejsca docelowego, z którego będą pochodzić zmienne
Wybór z jakiej zmiennej/kolumny z wybranego wcześniej miejsca docelowego będą pochodzić dane
AkcjePrzycisk kosza usuwa wiersz z tabeli
Przyciski strzałek za pomocą których możemy dowolnie ustawić kolejność wierszy w tabeli
Przycisk Konfiguracja otwiera Okno styli
Okno styli
Stylowanie warunkoweZakładka pozwalająca na przypisanie warunków i styli dla danych w obrębie analizowanego wiersza w tabeli
Przycisk Nowy wierszDodaje wiersz pozwalający na zdefiniowanie warunków i styli dla danych w obrębie analizowanego wiersza w tabeli
Przycisk Nowy warunekOtwiera pola dające możliwość określenia kilku typów i wartości warunków dla wybranych zmiennych w obrębie analizowanego wiersza w tabeli
Przycisk Nowy stylDodaje pola, w których można określić styl prezentowanych danych po określeniu ich warunków
StylePole, w którym można wybrać: rozmiar i styl czcionki, kolor tekstu, kolor tła, symbol, wyrównanie tekstu
Rozmiar czcionkiWybór rozmiaru czcionki w jakiej będą prezentowane dane po spełnieniu warunku
Styl czcionkiMożliwość wyboru stylu czcionki (normalna, kursywa, pogrubienie, pogrubiona kursywa) w jakiej będą prezentowane dane po spełnieniu warunku
Kolor tekstu, kolor tłaMożliwość ustawienia za pomocą palety kolorów, koloru teksu lub tła danych po spełnieniu warunku
SymbolWybór symbolu z jakim będzie prezentowana dana. Symbolem może być błąd (error), ostrzeżenie (warning) lub informacja (info)
Wyrównanie tekstuZa pomocą przycisków można wyjustować tekst do lewej, prawej strony lub na środku wierszy w tabeli
Format danych
(zmienne zawierające dane liczbowe)
Zakładka, w której określamy format prezentacji danych poprzez określenie liczby miejsc dziesiętnych i jednostki
Liczba miejsc dziesiętnychMożliwość określenia z jaką liczbą miejsc dziesiętnych po przecinku mają być przedstawione dane
SeparatorZaznaczenie pozwala na oddzielenie części całkowitej od części ułamkowej w zapisie liczby prezentującej dane
JednostkaWybór jednostki, w której mają być przedstawione dane
Format danych
(zmienne zawierające dane dotyczące dat i godzin)
Zakładka, w której wybieramy format w jakim będzie wyświetlany tekst
Format danych
(zmienne zawierające dane tekstowe)
Zakładka, w której wybieramy format w postaci jednostki w jakiej mają być przedstawione dane

* Pole wymagane

Miernik

Wizualizacja prezentująca aktualny stan mierzonej wartości

OPIS:

Miernik jest analizą, za pomocą której użytkownik może monitorować bieżącą wartość danej kolumny z miejsca docelowego i przedstawić ją przy pomocy podziałki ze wskazówką. 

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie skonfigurować analizę należy w pierwszym kroku nadać jej nazwę i określić częstotliwość odświeżania danych. Następnie należy podać miejsce docelowe oraz w polu Wybierz kolumnę zaznaczyć, z której kolumny będą przychodzić dane.

Użytkownik w dalszych krokach może dostosować miernik do przedstawianych danych konfigurując podziałkę, zakres i kształt miernika. Konfiguracja analizy pozwala także na zobrazowanie graficzne miernika poprzez wpisanie jego tytułu, określenie wyświetlanej jednostki danych oraz dodanie kolorowych przedziałów usprawniających odczyt danych z wykresu. Wprowadzone zmiany konfiguracji można podejrzeć poprzez kliknięcie przycisku Podgląd.

Wprowadzone zmiany konfiguracji można podejrzeć poprzez kliknięcie przycisku Podgląd.

Poprawnie skonfigurowaną analizę należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz analizę.

OPCJE:

NazwaOpis
Nazwa*Nazwa analizy
OpisPole zawierające informacje dotyczące analizy
Częstotliwość odświeżania [s]Wartość wyrażona w sekundach określająca jak często mają odświeżać się dane na analizie
Wybierz miejsce doceloweWybór miejsca docelowego, z którego będą pochodzić dane
Wybierz kolumnęWybór z jakiej zmiennej/kolumny z wybranego wcześniej miejsca docelowego będą pochodzić dane (wymagane jest wcześniejsze wybranie miejsca docelowego)
Wpisz tytuł wykresuNazwa danego wykresu wyświetlająca się na analizie
Wpisz jednostkęWybór jednostki analizowanych danych wyświetlanej na mierniku
Wpisz minimumOkreślenie minimum zakresu podziałki widocznej na tarczy miernika
Wpisz maximumOkreślenie maximum zakresu podziałki widocznej na tarczy miernika
Ograniczanie wartości do min maxGwarantuje, że wskazówka miernika nie wyjdzie poza minimalny i maksymalny zakres
Kroki podziałkiOkreślenie, co ile jednostek będą widoczne oznaczenia liczbowe na podziałce miernika
KształtWybór jednego z dostępnych kształtów miernika
Szerokość paska przedziałówSuwak, na którym wybieramy wyrażony procentowo odstęp wizualizacji przedziałów od środka miernika
Szerokość wewnętrznego paska przedziałówSuwak, na którym wybieramy wyrażony procentowo odstęp wizualizacji przedziałów od zewnętrznej krawędzi miernika
Górne wartości przedziałów
przycisk Nowy przedział
Przycisk służący do dodania kolejnego przedziału na mierniku
Górne wartości przedziałów
Edycja przedziału
Edycja przedziału pozwala na zdefiniowanie zakresów przedziałów oraz ich koloru

* Pole wymagane

Wykres Gantt’a

Analiza graficzna przedstawiająca przebieg prac.

OPIS:

Diagram Gantt’a to analiza pozwalająca na prezentację wykresów ukazujących harmonogram przebiegu pracy maszyn, ich opóźnień i przestojów wraz z czasem ich trwania. Na osi X znajduje się zazwyczaj czas, a jednostki jakimi się posługujemy można dowolnie konfigurować. Oś Y to lista operacji w danym procesie. Możliwość powiększenia widoku osi czasu pozwala analizować szczegóły diagramu, który przedstawia procesy zawarte w dłuższym okresie. 

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie skonfigurować wykres należy w pierwszym kroku nadać mu nazwę i określić częstotliwość odświeżania danych.

Wybieramy także zakres danych, czyli okres z jakiego będą pochodzić dane. Następnie w polu Źródło danych zaznaczamy miejsce docelowe, na podstawie którego tworzymy wykres. Kolejny krok to zdefiniowanie w polu Kolumna z typem serii zmiennej tekstowej przechowującej nazwy serii. W kolumnie z czasem rozpoczęcia/zakończenia wybieramy zmienną zawierającą informacje o czasie rozpoczęcia/zakończenia interwałów. Wymagane jest zaznaczenie zmiennej, przechowującej informacje o liczbie impulsów w danym interwale.

Za pomocą przycisku Pobierz typy wyszukujemy zdefiniowane wcześniej w przetwarzaniu serie, które po kliknięciu pokazują się w tabeli. Dane te można dowolnie edytować – określać ich nazwę, nadawać kolory seriom danych i ustawiać widoczność na wykresie. Analiza umożliwia także usunięcie serii danych oraz dowolne ustawienie ich kolejności na wykresie.

Przycisk Podgląd umożliwia wcześniejsze zwizualizowanie wykresu przed jego zapisem.

Poprawnie skonfigurowaną analizę należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz analizę.

OPCJE:

NazwaOpis
Nazwa*Nazwa analizy
OpisPole zawierające informacje dotyczące analizy
Częstotliwość odświeżania [s]Wartość wyrażona w sekundach określająca jak często mają odświeżać się dane
Zakres danychWybór od jakiego momentu mają przychodzić ramki
Źródło danychWybór miejsca docelowego, z którego utworzymy wykres
Kolumna z typem seriiWybór zmiennej tekstowej przechowującej nazwy serii
Kolumna z czasem rozpoczęciaWybór zmiennej zawierającej informacje o czasie rozpoczęcia interwałów
Kolumna z czasem zakończeniaWybór zmiennej zawierającej informacje o czasie zakończenia interwałów
Kolumna z liczba impulsówWybór zmiennej zawierającej informacje liczbie impulsów w danym interwale
Pokaż tylko zdefiniowane serieOznacza, że wyświetlone zostaną tylko te serie, które zostały zdefiniowane w przetwarzaniu
Obramowanie w kolorze seriiOznacza, że obramowanie danego interwału będzie takie samo jak nadany kolor serii
Przycisk Pobierz typyDodaje zdefiniowane w przetwarzaniu serie danych
Tabela definiowania serii
Kod/ NazwaNazwa typów serii
KolorMożliwość wyboru koloru danej serii danych
Widoczne na wykresieWyświetlenie wpisanej nazwy na wykresie
Pokaż jeśli brak danychDana seria jest widoczna na wykresie mimo, iż nie przychodzą ramki z danymi dla danej serii
AkcjeMiejsce, w którym możemy usunąć serię danych oraz dowolnie ustawić ich kolejność na wykresie

* Pole wymagane

Mapa synoptyczna

Wizualizacja umożliwiająca przedstawienie bieżących danych

OPIS:

Mapa synoptyczna jest analizą graficzną przedstawiającą bieżące dane dla konkretnych elementów procesu produkcji. Każdy użytkownik może według własnej potrzeby wybrać interesujące go etykiety.

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie skonfigurować mapę synoptyczną należy w pierwszym kroku nadać mu nazwę, określić częstotliwość odświeżania danych oraz wybrać obraz, który będzie stanowić jej tło. Użytkownik może załadować dowolny, wybrany przez siebie obrazek dostępny na urządzeniu, a następnie zapisać lub anulować swój wybór.

Tworząc analizę w postaci mapy synoptycznej należy określić jakie zmienne będą na niej wyświetlane. W tym celu użytkownik generuje Nowy element nadając mu nazwę, wybierając przetwarzanie z interesującą go kolumną oraz zatwierdzając przyciskiem Dodaj element. Istnieje również możliwość dodania wskaźnika, którego wartość jest zdefiniowana przez użytkownika. Wygenerowanie takiej etykiety następuję po zaznaczeniu checkboxu „Stała”. 

Stworzona etykieta jest elementem ruchomym, którego położenie może być dowolnie zmieniane przez użytkownika.

Użytkownik może edytować lub usuwać wygenerowane przez siebie wskaźniki poprzez kliknięcie w wybraną etykietę.

Poprawnie skonfigurowaną analizę należy zapisać przyciskiem Zapisz analizę.

OPCJE:

NazwaOpis
Nazwa*Nazwa analizy
OpisPole zawierające informacje dotyczące analizy
Częstotliwość odświeżania [s]Wartość wyrażona w sekundach określająca jak często mają odświeżać się dane na analizie
Wybierz obrazekObrazek, który stanowi tło analizy
Nowy obrazekOpcja umożliwiająca dodanie nowego obrazka do analizy
Przycisk WybierzOpcja wyboru pliku z urządzenia
Przycisk ZapiszZapisanie wybranego pliku
Przycisk AnulujAnulowanie wyboru obrazka
Przycisk Nowy elementDodanie nowego wskaźnika wyświetlanego na analizie
Nazwa wskaźnikaNazwa zmiennej wyświetlana na analizie
PrzetwarzanieWybór jednego z dostępnych przetwarzań, z którego będą pochodzić dane
Zmienna/KolumnaWybór zmiennej, której wartości przedstawione zostaną na wykresie
StałaDodanie nowej stałej wartości wskaźnika
JednostkaWybór jednostki analizowanych danych wyświetlanej na mapie synoptycznej

* Pole wymagane

 

RAPORT

Raport jest warstwą pozwalająca w czytelny i zrozumiały sposób zaprezentować wydobytą z danych wiedzę. Raporty zbudowane są z analiz, np. tabel, wykresów bądź mierników.

Ponieważ warstwa prezentacji bazuje na danych już przetworzonych, raporty odświeżają się niemal natychmiast. Dzięki temu możliwe jest tworzenie ekranów informacyjnych zawierających sprawozdania odświeżane na bieżąco co kilka sekund, np. informacje o stanie zaawansowania produkcji aktualnego zlecenia wzbogacone o wartości współczynników jak np. OEE czy MTBF.

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie utworzyć raport należy na początku nadać mu nazwę. W dalszych krokach użytkownik może wybrać z wykonanych wcześniej analiz te, które chce umieścić na raporcie. Raport może się składać z wielu elementów różnego typu. Niewykorzystane pola należy usunąć klikając na ikonę Kosza.

Wprowadzone zmiany należy następnie zapisać.

Zawartość raportu będzie podlegać samoczynnemu odświeżaniu, zgodnie z zadanym dla tworzących raport analiz interwałem czasowym (np. co 15s). Interwał ten może być różny dla różnych analiz.

 

GENEROWANIE LINKU BEZPOŚREDNIEGO

OPIS:

Funkcja generowania linku bezpośredniego umożliwia łatwy dostęp do raportów oraz wyświetlanie ich w trybie pełnoekranowym na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do sieci. 

Dodatkowo dzięki tej funkcji, użytkownik posiada możliwość udostępniania wybranym osobom konkretnego raportu, przez określony przez siebie czas. Pozwala to uzyskać dostęp do danego raportu osobom nie zarejestrowanym, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

KONFIGURACJA:

Aby poprawnie wygenerować link bezpośredni należy na liście raportów wybrać z możliwych Akcji przycisk Generuj link, znajdujący się w wierszu z nazwą danego raportu.

W dalszych krokach użytkownik może ustalić daty ważności dostępu do linku, włączyć tryb pełnoekranowy oraz skopiować link.

Wprowadzone zmiany należy następnie zapisać, aby wygenerowany link działał poprawnie.

Po zapisaniu wygenerowanego linku, przycisk Generuj link podświetla się na zielono, co oznacza, że link jest aktywny. Kolor pomarańczowy oznacza, że link jest wygenerowany, lecz nieaktywny (data ważności linku jeszcze nie nastąpiła lub już wygasła), a kolor niebieski – brak wygenerowanego linku.