Demo

Funkcjonalność

Funkcjonalność

Podstawowym celem systemu IPLAS jest bezpieczne dostarczenie wiarygodnej informacji o monitorowanym systemie niezależnie od tego jak bardzo system ten jest rozproszony geograficznie, jak złożona jest jego budowa i jaki jest charakter gromadzonych danych. Aby ten cel osiągnąć system podzielony został na cztery warstwy:

Gromadzenie danych

Warstwa złożona z jednego lub wielu modułów Gateway. Moduły te są zarządzane centralnie przez usługę stanowiącą punkt wejścia do systemu IPLAS. Przekazują odczytywane dane do systemu w celu ich trwałego zapisania i dalszego przetworzenia. Moduły Gateway przekazują dane w tzw. kanałach logicznych, z których każdy może zawierać inne dane i dane te mogą być pobierane z innego źródła, przy czym jeden moduł może obsługiwać wiele niezależnych kanałów. Stan komunikacji jest na bieżąco monitorowany przez centralną usługę. W przypadku zerwania komunikacji np. z powodu awarii połączenia, moduł Gateway może pracować w trybie autonomicznym, gromadząc odczytywane dane lokalnie. Po odzyskaniu połączenia, zgromadzone dane zostaną bezpiecznie przekazane do systemu.

Przetwarzanie danych

Warstwa odpowiedzialna za wydobycie wiedzy z danych. Zaprojektowana w postaci procesów ETL (ang. Extraction, Transformation and Load), w których realizowane jest ciągłe przetwarzanie napływających strumieni danych. Wynikiem transformacji są dane, które po odpowiednim zaprezentowaniu niosą użyteczna wiedzę o stanie monitorowanego systemu. Przetwarzanie ETL może być elastycznie modyfikowane, stosownie do potrzeb Klienta. W systemie IPLAS dostępne są gotowe szablony procesów ETL, które wymagają jedynie podpięcia źródła danych, jak również istnieje możliwość zdefiniowania własnego schematu przetwarzania. W najbardziej wymagających przypadkach oferujemy wsparcie specjalistów.

Prezentacja danych

Warstwa pozwalająca wydobytą z danych wiedzę pokazać w czytelny i zrozumiały sposób. Dostępne są raporty w postaci tabelarycznej, wykresy, mierniki. Możliwe jest zbudowanie własnego pulpitu raportowego z wyżej wymienionych elementów, według potrzeb. Pozostałe możliwości to przygotowanie map synoptycznych, zdefiniowanie alarmów z powiadomieniami mailowymi lub SMS, analiza trendów. Ponieważ warstwa prezentacji bazuje na danych już przetworzonych przez procesy ETL, raporty w zdecydowanej większości przypadków odświeżają się niemal natychmiast. Dzięki temu możliwe jest tworzenie ekranów informacyjnych zawierających raporty odświeżane na bieżąco co kilka sekund, np. informacja o stanie zaawansowania produkcji aktualnego zlecenia wzbogacona o wartości współczynników OEE, OPE.

Kontrola dostępu

Wiedza wydobyta z danych zwykle powinna być dostępna tylko dla określonej grupy osób. IPLAS oferuje możliwość definiowania uprawnień do przeglądu raportów, oraz ich definiowania. Podobnie, tylko uprawnione osoby mają dostęp do poglądu oraz modyfikacji parametrów kanałów w modułach Gateway oraz przetwarzań ETL.